ពាក្យសុំចូលសិក្សាស្តីពីសារព័ត៌មានសន្តិភាព

ពាក្យសុំចូលសិក្សាស្តីពីសារព័ត៌មានសន្តិភាព

ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ឈ្មោះ ………… ………………… …… … តួនាទី………………………………… ឈ្មោះស្ថាប័ន………………………………………………………………….. អាស័យដ្ឋាន/អ៊ីម៉ែល ………………………………………….………លេខទូរស័ព្ទ………………………………………។

សូមគោរពជូន

លោកស្រីនាយិកាប្រតិបត្តិអង្គការ (ACT)

កម្មវត្ថុៈ សំណើសុំចូលសិក្សាក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពី សារព័ត៌មានសន្តិភាពរ បស់ ​​គម្រោង ប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយដើម្បីសន្តិភាព នៃអង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស(ACT)។

 

តបតាមកម្មវត្ថុ ខាងលើ ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ សូមជំរាបជូនលោក ស្រីនាយិកា ប្រតិបត្តិមេត្តា​ជ្រាប ​​ថា ខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ មានចំណាប់អារម្មណ៍ក្នុងការចូលសិក្សាក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាល ស្តីពីសារព័ត៌មាន សន្តិភាព ថ្ងៃទី១ ថ្ងៃទី២៩ ខែមករា ឆ្នាំ២០១៦ ថ្ងៃទី២ ថ្ងៃទី៥ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៦ និងថ្ងៃទី៣ ថ្ងៃទី១២ ខែកុម្ភះ ឆ្នាំ២០១៦   ដោយបំពេញលក្ខ​ខណ្ឌ​ឱ្យបានគ្រប់ដូច​ ដែលមានចែងនៅក្នុងលក្ខន្តិកៈ នៃ ខិលិតផ្សព្វផ្សាយរបស់អង្គការក្រុមការងារដើម្បីដោះស្រាយទំនាស់ (ACT) បើមិនដូចនេះខ្ញុំបាទ នាងខ្ញុំនឹងទទួលចំពោះមុខច្បាប់។

 

អាស្រ័យហេតុនេះ សូមលោកស្រីនាយិកាមេត្តាពិនិត្យលទ្ធភាពឲ្យខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ បានចូល

ក្នុងវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសារព័ត៌មានសន្តិភាព ដោយក្តីអនុគ្រោះ ។

សូមលោកស្រីនាយិកាប្រតិបត្តិ មេត្តាទទួលនូវការគោរព អំពីខ្ញុំបាទ/នាងខ្ញុំ ។

 

ធ្វើនៅ…………………ថ្ងៃទី………ខែ…………ឆ្នា២០១៦

 

ហត្ថលេខាសាមីខ្លួន

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4×6

ប្រវត្តិរូបសង្ខេប

 

 

ព័ត៌មានផ្ទាល់ខ្លួន

គោត្តនាម-នាមៈ         ………………………………….ភេទៈ…………….

ថ្ងៃ-ខែ-ឆ្នាំកំណើតៈ ………​………..​…………………..

 

អាស័យដ្ឋានបច្ចុប្បន្នៈផ្ទះលេខ…………ភូមិ……………………………..ឃុំ/សង្កាត់…………………………..ស្រុក/ខ័ណ្ឌ…………………………………………………..ខេត្ត/ក្រុង……………………………………………… លេខទូរស័ព្ទៈ …………………………………….

 

បទពិសោធន៍ការងារ

ឈ្មោះ ស្ថាប័ន តួនាទី ចំនួនឆ្នាំបំរើការងារ
     
     
     

 

ព័ត៌មានអំពីការសិក្សា

 

ឈ្មោះសាលា/ស្ថាប័ន មុខជំនាញ ឆ្នាំសិក្សា
     
     
     

 

វគ្គបណ្តុះបណ្តាល ឬ ជំនាញផ្សេងៗ

 

ឈ្មោះសាលា/ស្ថាប័ន មុខជំនាញ ឆ្នាំសិក្សា
     
     
     

មូលហេតុដែលចង់ចូលរួមជាមួយវគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីសារព័ត៌មានសន្តិភាព

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..។ពាក្យសុំចូលសិក្សាស្តីពីសារព័ត៌មានសន្តិភាព ដោយឥតបង់ថ្លៃ

How to help?
How to help?
Donors/Partners
Like Us On Facebook
Subscribe Now