Peace Research

1 2 3 10

សម្រង់មតិការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១៨

សម្រង់មតិបោះឆ្នោតជាតិ២០១៨​ របាយការណ៍នេះចងក្រងឡើងដោយក្រុមអ្នក ស្រាវជ្រាវសន្តិភាពដែលបន្ទាប់ពីបាន​ចូល​រួមនូវ​​​​វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការស្រាវជ្រាវសន្តិភាពនៅដើមឆ្នាំ២០១៦ ក្រុមស្រាវជ្រាវ​សន្តិភាព​​បានចងក្រង ជាក្រុមឡើង​ដោយមានការជ្រើសរើស​នូវប្រធានបទដែល​ក្រុម​នីមួយៗ​យល់​ឃើញ​ថាជាការដែលគួរ​សិក្សាស្រាវជ្រាវ និងប្រមូលព័ត៌មាន​សម្រាប់ចែករំលែកនិងស្វែង​រកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយនូវបញ្ហាជាកង្វល់ និងបញ្ហា​នា​នា ដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា ជនជាតិ​ដើម​ភាគតិច ខ្មែរកម្ពុជាក្រោម……. ជួបប្រទះ និង​​ដើម្បី​ចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ ប្រទេស​ជាតិ​​តាមរយៈការសិក្សាស្វែងយល់​ និងពង្រឹង​អភិបាល​​​​​​កិច្ច​នៅ​ថ្នាក់​មូល​ដ្ឋាន ដើម្បីសម្រួលដល់ការរស់នៅ​របស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។​

ប្រធាន​បទ​​នេះ​ក៏​ជា​​ប្រធានបទ​មួយ​​ក្នុងចំណោម ប្រធានបទដទៃ​ផ្សេង​ទៀត ដែលបានជ្រើស​រើស​​​ដោយ​ក្រុម​អ្នក​​ស្រាវជ្រាវ​សន្តិភាព​​​ដោយ បានសម្រេចរួមគ្នាក្នុង​ការលើក​យកប្រធាបទ​ស្តីពី សម្រង់មតិ ប្រជាពលរដ្ឋចំពោះការបោះឆ្នោតថ្នាក់ជាតិឆ្នាំ២០១៨ ជាប្រធានបទ​សម្រាប់ សិក្សាស្រាវជ្រាវ និង​ចងក្រងទុកជា​ឯក​សារ​​សម្រាប់ការសិក្សាទៅថ្ងៃអនាគត​ដល់អ្នក​ជំនាន់​ក្រោយ និងប្រមូល​នូវ​រាល់បញ្ហានិង កង្វល់​នានា​ដើម្បីស្នើរដល់ប្រមុខ រាជរដ្ឋាភិបាល​និង​ភាគី​ពាក់​​​ព័ន្ធ និង​គណ​បក្ស​​នយោបាយទាំង​អស់​ធ្វើការ​ប្រកួត​ប្រជែងគ្នា ប្រកបដោយសេចក្តីថ្លៃថ្នូរ និងសុខដុម​រមនា​​​ទាំងអស់គ្នា ពិសេសគឺ ការគិតគូរ​ដល់​​ផលប្រយោជន៍ជាតិជាធំ។​

Research-Report Kh@04Jan2019

Collective Perspective Election 2018

PeaceResearch on National Election2018 Collective Perspective on Cambodia the 6th National Election July 2018. this report is made by peace research team after they attended in peace research training in early 2016. Peace research team formed team to select topics base on decision of each team to research and collect information to share and to seek intervention from stakeholders in solving the concern and issues facing of Khmer citizens, street children, indigenous and Kampuchea Krom to participate in country development through understanding and strengthening governance of local authorities to support livelihood of Khmer citizens.

This topic is one among… Continue reading

PR រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ

ការចងក្រងរឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូររបស់ក្រុមស្រាវជ្រាវសន្តិភាពនេះឡើងគឺដោយវាស់វែងពីភាព រីកចំរើននិងគុណប្រយោជន៍ដែលក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវសន្តិភាពបានចូលរួមក្នុងដំណើរការគម្រោងតាំងពីឆ្នាំ២០១៣ ដល់ ២០១៨ ដែលបន្ទាប់ពីបាន​ចូល​រួមនូវ​​​​វគ្គបណ្តុះបណ្តាលស្តីពីការស្រាវជ្រាវសន្តិភាពនៅដើមឆ្នាំ២០១៤ ក្រុមស្រាវជ្រាវ​សន្តិភាព​​បានចងក្រង ជាក្រុមឡើង​ដោយមានការជ្រើសរើស​នូវប្រធានបទដែល​ក្រុម​នីមួយៗ​យល់​ឃើញថាជាការដែលគួរសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងប្រមូលព័ត៌មានសម្រាប់ចែករំលែកនិងស្វែងរកកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីសំណាក់អ្នកពាក់ព័ន្ធក្នុងការចូលរួមដោះស្រាយនូវបញ្ហាជាកង្វល់ និងបញ្ហា​នា​នា ដែលប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា កុមារ ជនជាតិដើមភាគតិច ជាពិសេសខ្មែរកម្ពុជាក្រោមជួបប្រទះ និង​ដើម្បី​ចូលរួមនៅក្នុងការអភិវឌ្ឍ ប្រទេសជាតិតាមរយៈការសិក្សាស្វែងយល់​និងពង្រឹង​អភិបាល​​​​កិច្ចនៅថ្នាក់មូលដ្ឋាន ដើម្បីសម្រួលដល់ការ រស់នៅរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជា។​   ការចងក្រងសៀវភៅនេះក៏ជាការបង្ហាញពីចំណាប់អារម្មណ៍ ភាពរីកចំរើន និងសារះសំខាន់នៃគម្រោងដែលពួកគេបានចូលរួមចំណែកនិងអភិវឌ្ឍន៍ទាំងខ្លួនឯង និងសហគមន៍ដែលពួកគេបានចូលរួមចំណែកក្នុងការចុះធ្វើការស្រាវជ្រាវ។​

រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះចងក្រងឡើងដោយមានការគាំទ្រពីអង្គការនំបុ័ងពិភពលោក ហើយ​​គម្រោង​ស្រាវជ្រាវសន្តិភាព ដែលមានក្រុមបណ្តាញប្រមូលផ្តុំ​ក្នុងការ​ស្រាវ​ជ្រាវ​ឆ្លុះ​បញ្ជាំងពី​ស្ថាន​​​​ភាព​ជាក់ស្តែងសម្រាប់ចងក្រងជារឿងរ៉ាវនេះឡើងសម្រាប់ទុកជាមេរៀន និងលទ្ធផលរបស់គម្រោងដែលបានអនុវត្ត។ កដទ សូម​ថ្លែង​​​​​​អំណរ​​​​គុណ​ដល់​សិក្ខាកាម​ក្រុមស្រាវជ្រាវសន្តិភាព ទាំងអស់ដែលបានប្រឹងប្រែង​ចូលរួមចំណែកក្នុង​ដំណើរការ​ស្រាវ​ជ្រាវជាមួយគម្រោង ស្រាវជ្រាវសន្តិភាពនេះ។ សូមថ្លែង​អំណរគុណ​​ដល់​សិក្ខាកាមក្រុមស្រាវជ្រាវសន្តិភាពជំនាន់មុន កញ្ញា ហូរ វិចិត្រ ដែលបានគាំទ្រ​និង​ចែករំលែក​បទពិសោធន៍​​ពីការស្រាវជ្រាវជំនាន់​មុនៗដល់​អ្នក​ជំនាន់​​ក្រោយ និង​ជួយពិនិត្យ​ផ្តល់​​យោបល់​ដល់ក្រុមស្រាវជា្រវ​ជំនាន់ថ្មីដើម្បី​ឱ្យ​របាយការណ៍​នេះ​មានគុណភាពបន្ថែម​ទៀត។​

កដទ សង្ឃឹមថារឿងរ៉ាវស្តីពី ស្តីពីការផ្លាស់ប្តូរនិងភាពរីកចំរើនរបស់ក្រុមអ្នកស្រាវជា្រវសន្តិភាព នឹងបាន​ជា​ប្រយោជន៍សម្រាប់ការងារ បទពិសោធន៍​សិក្សាដែលបានអនុវត្តដោយក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវ។​ ខ្លឹមសារនៅក្នុង​រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរ​នេះ​គឺជាការទទួលខុសត្រូវរបស់ កដទ និង ក្រុមអ្នកស្រាវជ្រាវដែលបានបញ្ចេញនូវមតិយោបល់ពីគម្រោងដែលបានចូលរួមអនុវត្តកន្លងមក​ និងមិន​ឆ្លុះ​បញ្ជាំងពី​ទស្សន​របស់​ម្ចាស់​ជំនួយ​អង្គការនំបុ័ង​ពិភព​លោក និងដៃគូពាក់ព័ន្ធផ្សេង​ទៀត​នោះទេ។​ ​ កដទ សូម​ថ្លែង​អំ​ណរគុណ​ដល់ក្រុមបណ្តាញ​ស្រាវ​ជ្រាវសន្តិភាព អ្នកប្រឹក្សា​យោបល់ បុគ្គលិក កដទ ទាំងអស់​ដែល​​​​បានរួមចំណែករៀបចំ ចងក្រង​រឿងរ៉ាវនៃការផ្លាស់ប្តូរនេះឡើង។

PeaceResearch Story of Change31Dec2018Kh

Peace Research Stories of Change

Significant stories of change documentation were funded by Bread of the World. This peace research project stories of change collective from network of research teams, reflects the real situation for documenting all their journey stories to make lesson learnt and implemented result of project measure at the end of the project. To document significant stories of changes of peace research team is measured with improvement and benefit that peace research team has participated in project activities since 2013 till 2018. After research team participated in peace research training in 2014, peace research teams mobilized to be teams to choose topics… Continue reading

PR: Community consultation

After the consultation meeting with the Local authority last February 2018 on the research finding since 2017 to have their feedback and commitment to serve the local community at the ground. Again from 08-10 June, 2018 ACT conducted the consultation with the local communities from BoreiCholsa district to follow up and have their feedback on the report to have more engagement from what the Peace research team found their collection at the ground and the involvement from all related parties to take their feedback and comment on it to make the report more stronger and to strengthen their understanding of… Continue reading

1 2 3 10
How to help?
How to help?
Donors/Partners
Like Us On Facebook
Subscribe Now